/for English scroll down/

9. ročník veľkoformátovej realizácie vo verejnom priestore na stene miestnych potravín v obci Dúbravica

>>

>>

Dátum otvorenia výzvy: 21. február 2022
Uzávierka výzvy: 21. marec 2022
Trvanie rezidenčného pobytu: 28. máj – 25. jún 2022, vernisáž 25. 6. 2022.
Miesto realizácie: Dúbravica (okres Banská Bystrica), periférne kultúrne centrum ŠKÔLKA

Uchádzač o rezidenčný pobyt by mal do 21. marca 2022 predložiť:
1. Stručný životopis v slovenčine alebo angličtine
2. Portfólio (obrazová dokumentácia diel / projektov, zoznam zrealizovaných projektov, …) online alebo vo formáte pdf
3. Opis projektu, ktorý chcete počas rezidenčného pobytu realizovať (max 1 strana A4)
4. Predpokladané technické a materiálové vybavenie nevyhnutné pre váš projekt

Prihlášky zasielajte na: info@perifernecentra.com
Kontakt: Andrej Poliak, 0907 842 091. Ďalšie otázky a návštevy sú vítané.

Podmienky rezidenčného pobytu 

 • Umelecká rezidencia v dĺžke 1 mesiac.
 • Autorský honorár v sume 800 EUR brutto. 
 • Jednoduché ale komfortné ubytovanie priamo v kultúrnom centre Škôlka. 
 • Zabezpečenie spotrebného materiálu (plátno, farby, štetce, a pod.) v hodnote 550 EUR.
 • Zabezpečenie technickej, produkčnej podpory a propagácie.
 • Dielo ostáva v spoluvlastníctve občianskeho združenia Periférne centrá.

Požiadavky na umelca

 • realizácia diela a účasť na tvorivom pobyte v plnej dĺžke podľa dohodnutých termínov, vrátane vernisáže
 • realizácia sprievodnej aktivity pre verejnosť (formou otvoreného ateliéru, diskusie, workshopu a pod.)
 • aktívna spolupráca s organizátorom, predloženie dokladov potrebných k vyúčtovaniu nákladov spojených s rezidenčným pobytom podľa dohody

Okrem toho ponúkame 

 • tvorivé zázemie v kultúrnom cente Škôlka (vybavená kuchyňa, záhrada, dielňa), veľa možností pre pohyb v krajine (pešie túry, cyklotúry), sauna
 • možnosť zúčastniť sa pobytu s rodinnými príslušníkmi, domácimi miláčikmi
 • skúsenosť z pobytu a tvorby v prostredí slovenského vidieka, skúsenosť tvorby a vytvorenia diela pre verejný priestor dediny 
 • spoluprácu s etablovaným kultúrnym centrom, ktoré sa dlhodobo venuje šíreniu kultúry na vidieku

O JEDNOTE

Projekt Jednota je rezidenčný formát, kde vzniká dielo pre veľkoformátový rám 4 x 9 m, ktoré je následne po dobu približne jedného roka inštalované na budove miestnych potravín Jednota v historickom centre obce Dúbravica.

Dokumentácia predchádzajúcich ročníkov: https://perifernecentra.com/?s=jednota

Doterajší autori a ich diela:

Jednota 2013 – Juliana Mrvová, Putovanie krajinou (srdca)
Jednota 2014 – Daniela Krajčová, Testudo
Jednota 2016 – Veronika Šramatyová, Perníky nájdených sestier
Jednota 2017 – Matej Fabian, Clash of Civilisations 
Jednota 2018 – Matej Fabian, Crash
Jednota 2019 – Dominik Hlinka, Kaštieľ Dúbravických
Jednota 2020 – Rastislav Podoba, Pozorovateľ
Jednota 2021 – Erika Mészárosová, Záhrada

Rezidenčný formát JEDNOTA je súčasťou celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku/ rezidencie 2022, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

>>

OPEN CALL FOR visual ARTISTS: JEDNOTA 9th
residency stay and large artwork in Dúbravica (Slovakia)

Open Call commences on Monday 21st February 2022
Application deadline closes on Monday 21st March 2022
Residency duration: 4 weeks
Residency period: 28th May – 25th June 2022
Residency location: Dúbravica (near to Banská Bystrica), Slovakia
Opening by end of residency: 25th June 2022

The applicant for residency should present to March 21, 2022:
1. brief biography in Slovak or English
2. portfolio (visual documentation of works / projects, list of completed projects, …), online or in pdf format
3. description of project she/he wants to implement during residency (1 A4 page max.)
4. description of technical and material equipment necessary for your project

Sending application form and portfolio by email to info@perifernecentra.com.
Contact: Andrej Poliak, +421907 842 091, questions and visits welcomed.

About Residency

 • 1-month long residency stay
 • royalty 800 EUR gross (other charges – transport, food, … will not be covered)
 • free accommodation and workspace in a cultural center Škôlka in Dúbravica
 • technical support, promo, production support
 • work material (canvas, frame, other), material costs reimbursed up to 550 euros for the realization of artwork (colors, brushes,
  etc.)
 • Work of art remains co-owned by the civic association Periférne centrá.

Expectations towards the artist

 • to participate in a residency stay in accordance with the agreed terms and deadlines.
 • to submit painting on canvas (size 9 x 4 m) within the agreed time. Site-specific artwork as a result of residency remains in the
  place of its production and in administration of Periférne centrá.
 • to take part in the opening of painting in Dúbravica at the end of residency (25th June 2022).
 • to involve the public into an art process (in the form of a workshop, open studio, discussion etc.)
 • to submit all documents required for billing costs associated with residency according to the agreement

Benefits

 • working & leisure background in the cultural center (equipped kitchen, garden), many opportunities in the countryside as hiking,
 • biking or sauna
 • possibility to take part in the residency stay with your partner or family, pets
 • experience of staying and creation in the environment of Slovak countryside, experience of creation of artwork for/in public
 • rural space
 • cooperation with established cultural center, long-term devoted to the dissemination of culture in rural space

About JEDNOTA

Residency’s aim is to create a site-specific large-format arwork on frame (9 x 4 m) that will be long-term exposed in the village Dúbravica on building of local groceries called Jednota (means Unity). Within this format, we try to introduce the public to a diverse range of contemporary artists.

Documentation of previous years: https://perifernecentra.com/?s=jednota

Previous artists and their works:

Jednota 2013 – Juliana Mrvová, Putovanie krajinou (srdca)
Jednota 2014 – Daniela Krajčová, Testudo
Jednota 2016 – Veronika Šramatyová, Perníky nájdených sestier
Jednota 2017 – Matej Fabian, Clash of Civilisations
Jednota 2018 – Matej Fabian, Crash
Jednota 2019 – Dominik Hlinka, Kaštieľ Dúbravických
Jednota 2020 – Rastislav Podoba, Pozorovateľ
Jednota 2021 – Erika Mészárosová, Záhrada

>>

The JEDNOTA residential format is part of the year-round project Laboratory of Contemporary Rural Culture / Residences 2022, which was supported from public funds by the Slovak Arts Council.