/please scroll down for English/

Rezidenčný pobyt a veľkoformátová maľba v Dúbravici

Projekt Jednota vytvára podmienky na vznik veľkoformátovej site specific realizácie na plátno (na ráme) s rozmermi 4×10 m, ktorá bude následne dlhodobo vystavená na stene budovy miestnych potravín Jednota v historickom centre rázovitej obce Dúbravica v Severnom Podpoľaní.
 
Dátum otvorenia výzvy: 3. apríla 2017
Deadline výzvy: 30. apríla 2017
Trvanie rezidenčného pobytu: 3 týždne
Obdobie realizácie: 3. – 25. jún 2017, Dúbravica (okres Banská Bystrica)
Koniec rezidencie je spojený s vernisážou: 24. – 25. jún 2017
Ďalšie otázky a návštevy vítané. Prihlášky zasielajte na: info@perifernecentra.com

 
Jednota 2013 – Juliana Mrvová, 2014 – Daniela Krajčová, 2016 – Veronika Šramatyová
 
KRITÉRIÁ
– skúsenosti (aj) s médiom maľby vo veľkom formáte
– výtvarné vzdelanie želané, nie povinné
– záujem výtvarne sa realizovať žiaduci
– záujem reagovať na a realizovať sa v prostredí slovenského vidieka
– záujem vytvoriť site specific dielo vo verejnom priestore obce Dúbravica, zohľadňujúc jej špecifiká, prípadne históriu
– záujem zohľadniť fakt, že divákmi diela budú nielen miestni obyvatelia Dúbravice, ale aj všetci prichádzajúci a odchádzajúci, široká verejnosť
 
ZAMERANIE
Periférne centrá, o.z. vyhlasujú výzvu pre umelcov. V rámci výzvy sa môžu žiadatelia uchádzať o rezidenčný pobyt počas troch týždňov v júni 2017 v sídle o. z. Periférne centrá v obci Dúbravica (okres Banská Bystrica).
Cieľom rezidencie je vytvorenie veľkoformátovej site specific realizácie na plátno (na ráme), ktorá bude dlhodobo vystavená v centre obce Dúbravica na budove miestnych potravín Jednota.
Rezidencia je určená pre uchádzačov, ktorí preukážu svoj záujem a jasný cieľ, ktorý chcú v rámci rezidencie v špecifickom prostredí slovenského vidieku dosiahnuť.
 
Uchádzač o rezidenčný pobyt by mal do 30. apríla 2017 predložiť:
1. Stručný životopis v slovenčine alebo angličtine
2. Portfólio (obrazová dokumentácia diel / projektov, zoznam zrealizovaných projektov, …) , online alebo vo formáte pdf
3. Opis projektu, ktorý chcete počas rezidenčného pobytu realizovať (max 3 strany A4)
4. Technické a materiálové vybavenie nevyhnutné pre váš projekt
Možná príloha: Referencie (zoznam zrealizovaných/vytvorených projektov, …)
 
PODMIENKY
Uchádzač získa od Periférne centrá, o. z.:
1. autorský honorár 500 EUR
2. zdarma ubytovanie a pracovný priestor v budove bývalej materskej škôlky v Dúbravici
3. technickú podporu, plátno, rám, preplatené materiálové náklady do 300 eur na realizáciu diela
4. skúsenosť pobytu a tvorby v prostredí slovenského vidieka, skúsenosť tvorby a vytvorenia diela pre verejný priestor dediny (prehĺbenie site specific zmýšľania, navyše v špecifickom vidieckom prostredí)
5. spolupráca s etablovaným kultúrnym centrom, ktoré sa dlhodobo venuje šíreniu kultúry na vidieku
6. ubytovanie a vo funkcionalistickej budove bývalej materskej školy v Dúbravici, súčasnom sídle Periférnych centier.
 
Uchádzač sa zaväzuje
1. zúčastniť sa na rezidenčnom pobyte v plnej dĺžke podľa dohodnutých podmienok a termínov.
2. odovzdať maliarske dielo na plátne vo formáte 10 x 4 m vo vopred dohodnutom termíne. Site specific dielo ako výsledok rezidencie zostáva na mieste jeho vzniku a vo vlastníctve Periférnych centier, o.z.
3. zúčastniť sa vernisáže maľby v Dúbravici na konci rezidenčného pobytu (24. – 25. jún 2017).
4. predložiť všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu nákladov spojených s rezidenčným pobytom podľa dohody.
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
OPEN CALL FOR ARTISTS: PROJECT JEDNOTA
Residency stay and large painting in Dúbravica (Slovakia)
 
Become resident of Periférne centrá and create large site specific painting that will be installed on outdoor wall of local groceries Jednota, directly in the centre of village Dúbravica.
 
Fourth year of Jednota residency during 3 weeks in June 2017 offers ideal conditions for creation veľkoformátovú site specific painting intervention (10 x 4 m canvas) that will by presented on the wall of building of local groceries Jednota (means Unity) in the centre of Dúbravica village in Central Slovakia.
 
Accomodation will be provided in functionalist buiding of former kindergarten in Dúbravica, tenated by Periferne centrá.
Pereférne centrá aim to spread culture in rural area and during residency will offer to resident canvas, frame, material costs till 300 euros, technical and moral support
 
Previous residents of Jednota Project:
Juliana Mrvová (2013)
Daniela Krajčová (2014)
Veronika Šramatyová (2016)
 
Open Call commences on Monday 3rd April 2017
Application deadline closes on Sunday 30th April 2017
Residency duration: 3 weeks
Residency period: 3rd – 25th June 2017
Residency location: Dúbravica (near to Banská Bystrica), Slovakia
Opening by end of residency: 24th – 25th June 2017
Questions and visits welcomed.
Sending application form by email to info@perifernecentra.sk.
 
 
REQUIREMENTS FOR RESIDENT
– experience (even) with medium of painting in large format
– art education desired, not required
– to have an interest to fulfil oneself and to create and react to Slovak rural space
– to have an interest to create site specific artwork in public space of village Dúbravica, considering its particularities or history
– to consider the audience of the artpiece – locals inhabitants, all coming and leaving, public at large and professionals
 
ABOUT RESIDENCY OPEN CALL
Civic association Periférne centrá announce open call for artists. In the call, applicants may apply for residency for three weeks in June 2017 at the seat of P.C. in the municipality Dúbravica (Banská Bystrica, Slovakia).
Residency´s aim is to create a site-specific large-format painting on canvas that will be long-term exposured in the village Dúbravica on building of local groceries called Jednota.
The residence is designed for candidates who have demonstrated their interest and clear goals they want within the residence in a specific environment of Slovak rural village reach.
 
APPLICATION INFO
The applicant for residency should present to April 30, 2017:
1. brief biography in Slovak or English
2. portfolio (visual documentation of works / projects, list of completed projects, …), online or in pdf format
3. description of project you want to implement during residency (3 A4 pages max.)
4. description of technical and material equipment necessary for your project
 
Possible attachment: references
 
CONDITIONS
What residency includes:
– royalty 500 EUR
– free accommodation and workspace in a former kindergarten in Dúbravica
– technical support, canvas, frame, material costs reimbursed up to 300 euros for the realization of artwork
– experience of staying and making the environment of Slovak countryside, experience of creation of artwork for public rural space
– cooperation with established cultural center long-term devoted to the dissemination of culture in rural space
 
Expectations towards the artist
– to participate in a residency at full length in accordance with the agreed terms and deadlines.
– to submit painting on canvas (10 x 4 m) at an agreed time. Site-specific work as a result of residency remains in the place of its production and in administration of Periférne centrá.
– to attend the opening of painting in Dúbravica at the end of residency (24th to 25th June 2017).
– to submit all documents required for billing costs associated with residency under the agreement.

 

Jednota je súčasťou dlhodobého projektu Kunstdorf – laboratórium súčasnej kultúry na vidieku.

 

Aktivity celoročného projektu Kunstdorf – laboratórium súčasnej kultúry na vidieku 2017 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.